Burnout wettelijk erkend

Burnout wordt vanaf 1 September 2014 wettelijk erkend. De werkgever wordt verplicht om preventieve maatregelen te nemen en de werknemer zal makkelijker om hulp kunnen vragen. De nieuwe wet concentreert zich daardoor meer op het voorkomen dan op het genezen van burnouts.

De Belgische wet verplicht bedrijven al langer om maatregelen te nemen tegen seksuele intimidatie, pesterijen en geweld op de werkvloer. Nu wordt alles echter gebundeld onder de noemer “psychosociale risico’s” en zo wordt de term “burnout” voor het eerst in onze wetgeving vermeld.

Concreet betekent dit dat bedrijven bijvoorbeeld risicoanalyses moeten uitvoeren. Zo moeten ze bij een reorganisatie van het bedrijf eerst de risico’s voor de werknemer grondig schetsen, alsook de werknemer zelf sensibiliseren. Voor de werknemer zal het dan weer makkelijker worden om problemen te melden dankzij een nieuw meldingssysteem.

De nieuwe wet gaat zich dus meer concentreren op het voorkomen dan op het genezen van burnouts. Dat is nodig want in juli kwam Medex, de medische dienst die het ziekteverzuim bij federale ambtenaren controleert, met een verontrustend rapport. Daaruit bleek dat het aantal werknemers dat met een burnout thuisblijft, in enkele jaren tijd meer dan verdrievoudigd is.

Is mijn psycholoog erkend?

Hoe controleren: Zoek via de website van de Belgische Psychologencommissie de achternaam op om te controleren of iemand geregistreerd is als erkend specialist.

Psycholoog: Een psycholoog heeft bewezen gestudeerde expertise binnen het vakgebied van psychologie. De titel mag enkel gedragen worden door zij die de universitaire studies psychologie hebben afgerond, én erkend zijn door de Belgische Psychologencommissie. In België is de titel “psycholoog” beschermd, wat garandeert dat je met iemand te maken hebt die expertise heeft in het vakgebied. Vanaf 1 januari 2016 zal het beroep van psycholoog ook gereglementeerd worden. Tot dan geldt enkel nog de deontologische code als basis, gezien een erkend psycholoog er zich toe verbonden heeft deze te volgen.

Psychotherapeut: Een psychotherapeut heeft een bepaalde basisopleiding, al dan niet in het hoger onderwijs genoten. Bijkomend heeft een psychotherapeut ook een therapeutische opleiding of training gevolgd. De titel psychotherapeut is vanaf 1 januari 2016 beschermd, en de uitoefening van het beroep gereglementeerd. De titel wordt vanaf/sinds dan enkel nog gedragen door geregistreerde beroepsbeoefenaars die aan een onafhankelijk organisme officieel hebben moeten bewijzen over de nodige diploma’s en getuigschriften te beschikken.

Psychiater: Een psychiater is een beroepsbeoefenaar die de studies geneeskunde volgde, aangevuld met hogere universitaire studies met betrekking tot psychopathologie, psychofarmacologie, neurologie, etc. Het betreft een specialist in de geneeskunde die klachten van geestelijke aard doorgaans met medicatie zal behandelen.

Deontologische code voor psychologen

Het beroep van psycholoog* en psychotherapeut* zal vanaf 1 januari 2016 wettelijk erkend en gereglementeerd zijn. Ondertussen geldt alleen dat de titel van psycholoog enkel gedragen en gevoerd mag worden door zij die daarvoor een universitaire opleiding hebben gevolgd en volbracht. Het controle orgaan dat hierop toeziet is de Belgische psychologencommissie. Een psycholoog dient dan ook in staat te zijn zich te legitimeren als erkend lid. Indien hij of zij deze legitimatie niet kan voorleggen informeert u zich best bij de Belgische Psychologencommissie.

Toch drong de noodzaak zich op om de uitoefening van het beroep van psycholoog te laten plaatsvinden volgens een deontologische code. Deze verscheen op 16 mei 2014 in het Belgisch Staatsblad. Dit biedt voor mensen die op zoek zijn naar psychologisch advies en begeleiding, voor zichzelf of naasten, alvast een kader om de werkrelatie met een psycholoog transparent te maken omtrent rechten en plichten. De code beschrijft de plichten van psychologen naar hun cliënten toe. Dit gebeurt aan de hand van vijf pijlers: beroepsgeheim, eerbiediging van de waardigheid en de rechten van de persoon, aansprakelijkheid, deskundigheid en integriteit.

De integrale tekst van de deontologische code kan u hier raadplegen: deontologische code

(*) de titel psycholoog en psychotherapeut zijn niet hetzelfde. Hieromtrent kan u in een later bericht het onderscheid lezen.